Skip to content

Правила вымаулення галосных и зычных

Скачать правила вымаулення галосных и зычных EPUB

Некаторыя аўтары залічваюць у асноўны гукавы склад толькі 32 зычныя гукі, а 7 галосных азначаюць як рэдкія. Часам да іх далічваюцца 9 падоўжаных адмен зычных гукаў, якія могуць выконваць фаналагічную функцыю. Подробнее   Улучае 6 галосных і 39 зычных гукаў. Вымаўленне зычных зычных вымаулення агульным правила законам. Асаблівасці вымаўлення галосных, зычных гукаў і іх спалучэнняў дзецьмі дашкольнага ўзросту.

Мэта: Сістэматызаваць звесткі па тэме “Галосныя літары і гукі”. Развіваць маўленне вучняў праз пашырэнне іх лексічнага запасу. Спрыяць выхаванню цікавасці да працы і павагу да людзей розных прафесій.  — Сёння наш урок заснаваны на паўтарэнні ведаў аб галосных гуках і літарах, якія вы атрымалі на папярэдніх уроках. Мы павінны з вамі ўспомніць і замацаваць ўсё тое, што ведаем аб галосных гуках і літарах, аб іх вымаўленні і напісанні. 3. Праверка дамашняга задання. — Але спачатку звернемся да вашага дамашняга задання.

Правила приема. Репетиционное тестирование. Специальности   Вымаўленне зычных і спалучэнняў зычных. Асаблівасці вымаўлення галосных, зычных гукаў і іх спалучэнняў дзецьмі дашкольнага ўзросту. Вымаўленне некаторых граматычных нормаў. З гісторыі фарміравання нормаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Галосныя о, э ў беларускай мове звычайна пішуцца пад націскам.

Не пад націскам гэтыя галосныя пераходзяць у гук [а], і адбываюцца наступныя змены: Аканне — пераход ненаціскных гукаў [о], [э] ў першым складзе перад націскам у [а], што перадаецца ў вымаўленні і напісанні.

Напрыклад: кот — кацяня, дрэва — драўляны і г. д. Яканне — ненаціскныя гукі [о], [э] пасля мяккіх зычных змяняюцца на гук [а], які на пісьме абазначаецца літарай я. Напрыклад: лес — лясы, дзевяць — дзявяты і інш. Алгарытм рашэння задання А3. паглядзець, якое слова перад табой: спрадвечна беларускае ці запазычанае; успомніць вык. Вымаўленне спалучэнняў зычных падпарадкавана агульным фанетычным законам.

Звонкія і глухія выразна вымаўляюцца перад усімі галоснымі і перад санорнымі (абавязак, разліць, абвіць). Такая пазіцыя называецца моцнай.  Слабай пазіцыяй для выбухных [д], [т] і афрыкат [ч], [ц] з’яўляецца іх суседства. Спалучэнні гукаў [дч] і [тч] на стыку кораня і суфікса вымаўляюцца як падоўжаны гук [ч:]: перакла[ч:]ык (перакладчык), лѐ[ч:]ык (лѐтчык). Спалучэнні каранѐвых зычных [д], [т], [ч], [к] з суфіксальным [с] перадаюцца адным гукам [ц]: гара[цкі] (гарадскі), саве[ц]кі, баранаві[ц]кі, крыжа[ц]кі.

Спалучэнні [дц], [тц] і [чц] вымаўляюцца як падоўжаны [ц:]: на вокла[ц:]ы (на вокладцы), у вопра[ц:]ы (у вопратцы), на рэ[ц:]ы (на рэчцы). Вымаўленне зычных. У беларускай мове ёсць зычныя гукі, якія адсутнічаюць у суседняй рускай мове, у прыватнасці афрыкаты дз, дз’, дж, што абазначаюцца на пісьме двума літарамі, але вымаўляюцца як адзін гук.

Цвёрдая афрыката [дз] сустракаецца толькі у запазычыных і гукапераймальных словах (параўн.: нэндза, дзынкаць і інш.).  Аднак на мяжы слоў спалучэнні зычных гукаў не заўсёды падпарадкоўваюцца зазначаным правілам, што залежыць найперш ад хуткасці маўлення, індывідуальных асаблівасцяў прамоўцы і іншых фактараў. Правила поведения на водоёмах. Республиканская профилактическая акция «Дом без насилия!» Роль отца в воспитании сына и дочери.  Асноўныя правілы вымаўлення галосных, зычных гукаў і іх спалучэнняў.

Значэнне пісьма ў жыцці чалавека і грамадства. Літарнагукавое пісьмо.  Чаргаванне галосных і зычных у аснове. Утварэнне слоў. Утваральная аснова. ••• правило белоруского языка-асабливасци вымаулення галосных гукау и их спалучэння). alesya samsonova Профи (), закрыт 7 лет назад. асабливасци вымаулення галосных гукау и их спалучэння) для зачета по белорусскому языку)). Дзеканне і цеканне– адметная рыса беларускага вымаўлення, яна замацавана і на пісьме;Правапіс падоўжаных зычных гукі [з'], [дз'], [ц'], [л'], [н'], [с'], [ж], [ч], [ш] могуць вымаўляцца падоўжана.

Такое іх вымаўленне на пісьме перадаецца падвое-ным напісаннем адпаведнай літары: вя-селле, падарожжа. Падоўжаны [дз'] перадаецца спалучэннем літар ддз: суддзя, стагоддзе.  Вымаўленне галосных залежыць ад націску і суседніх гукаў. Пад націскам (у моцнай пазіцыі) усе галосныя маюць найбольш выразнае гучанне: праца, добры. Націскны галосны [і] пасля галоснага, апострафа і мяккага знака, а таксама ў пачатку слова вымаўляецца ў спалучэнні з [jі]: кра[jі]на.

djvu, fb2, txt, rtf